Mevzuata Dair

Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlamaya Dair Bilgilendirme

Küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standardı (“KÜMİ FRS”), Kamu Gözetimi Muhasebe ve DenetimStandartları Kurumu (“KGK”) tarafından KÜMİ FRS 2022 sürümü hakkında Kurul kararı ile 16/01/2023 tarihli ve 32075 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

KÜMİ FRS’nin amacı, Türk Ticaret Kanunu’na(TTK) göre bağımsız denetime tabi olmayıp ihtiyari olarak Türkiye FinansalRaporlama Standartlarını veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler için FinansalRaporlama Standardını uygulamayan, TTK’nın 64 ilâ 88’inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygunve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını temin etmektir.

 

KÜMİ FRS, 29/11/2022 tarihli ve 6434sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Bağımsız Denetime TabiŞirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” uyarınca bağımsız denetime tabi olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından aşağıdaki finansal tablolarda uygulanacaktır:

 

i)              CumhurbaşkanıKararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin BelirlenmesineDair Karar kapsamı dışında olup diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetime tabi olarak hazırlanan finansal tablolarda ve

ii)            Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşlarca talep edilen denetimden geçmiş veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve DenetimStandartları Kurumu tarafından yayımlanan standartlara atıf yapılarak hazırlanması istenen finansal tablolarda.

 

Bununla birlikte (i) ve (ii) dışındaki küçük ve mikro işletmeler TTK uyarınca hazırlayacakları finansal tablolardaKÜMİ FRS’yi ihtiyari olarak uygulamayı tercih edebilirler.

 

KÜMİ FRS, 1/1/2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

KÜMİ FRS’nin genel özelliklerinde ABDirektifinde yer alan “önce küçükleri düşün” yaklaşımı muhafaza edilmiş ve KÜMİFRS uygulaması, TFRS ve BOBİ FRS ile karşılaştırıldığında uygulayıcılar açısından daha az maliyetli olacak şekilde tasarlanmıştır. 22 Bölüm ve 104sayfadan oluşmaktadır. Genel itibarıyla maliyet esaslı bir yaklaşım benimsenmiştir. Finansal tablo formatlarına ve terimler sözlüğüne yer verilmiştir. Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla tutarlıdır.

 

Küçük ve Mikro İşletmeler

 

Küçük ve Mikro ölçekli işletmeler içinFinansal Raporlama Standardı yayımlanırken KGK, Avrupa Birliği (AB)Direktifinde yer alan ölçütlere ve bağımsız denetime tabi olma ölçütlerine uygun olarak küçük ve mikro ölçekli işletme tanımı yapmıştır.

 

KÜMİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini aşan gerçek ve tüzel kişi tacirlertakip eden raporlama döneminde küçük işletme olarak değerlendirilmektedir.

    

Aktif Toplam 3,5 milyon TL ve üzeri        

Yıllık Net Satış Hasılatı 7 milyon TL ve üzeri

Ortalama Çalışan Sayısı 10 kişi ve üzeri

Yukarıda belirtilen hadlerin sağlamayan işletmeler ise mikro işletmeler olarak değerlendirilmektedir. Buna göre kararın(i) ve (ii) bentleri dışındaki işletmelerin hazırlayacakları finansal tablolar için ise KÜMİ FRS’nin uygulanması ihtiyari bırakılmıştır.

 

KÜMİ FRS’yi uygulamak zorunda olan dördüncü maddenin (i) ve (ii) bentlerinde yer alan işletmelere örnek verecek olursak; EPDK düzenlemeleri kapsamında talep edilen denetimden geçmiş finansal tablolar, BDDK tarafından talep edilen bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, KOSGEB vb. kuruluşlarca istenen denetimden geçmiş finansal tablolar ve her halükarda Kurumumuz tarafından yayımlanan standartlara atıf yapılarak hazırlanması istenen finansal tablolarda uygulanması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak; KÜMİ FRS zorunlu bağımsız denetim dışında kalan işletmelerin kullanabileceği gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir sunum sağlayan bir finansal raporlama çerçevesidir. KÜMİFRS, ilgili Kurul Kararının 4’üncü maddesindeki işletmeler için zorunlu olup diğer işletmeler için ihtiyaridir.

KÜMİ FRS, bağımsız denetim kapsamında herhangi bir değişiklik yaratmamakta olup ihtiyari olarak veya başka kurum ve kuruluşlarca istenen bağımsız denetimler uyarınca hazırlanan finansal tablolarda kullanılacaktır. Böylece, KGK’ya bildirilen tüm bağımsız denetim raporlarındaki finansal tablolar ile KGK’ya atıf yapılarak hazırlanan tüm finansal tablolarda geçerli finansal raporlama çerçevesi olarak KGK tarafından yayımlanan standartlar kullanılmış olacaktır.

 

Uygulama hiyerarşisi aşağıdaki şekildedir;

 

1)    KAYİK/ TFRS : SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı mevzuatına tabi şirketler

2)    BüyükBoy İşletmeler : Aktif büyüklüğü 150 milyon TL, Satış hasılatı 400 milyon TL ve çalışan sayısı 250 üstü işletmeler

3)    OrtaBoy İşletmeler : Aktif büyüklüğü 75 milyon TL, Satış hasılatı 150 milyon TL ve çalışan sayısı 175 üstü işletmeler

4)    KüçükBoy İşletmeler : Aktif büyüklüğü 3.5 milyon TL, Satış hasılatı 7 milyon TL ve çalışan sayısı 10 üstü işletmeler

5)    MikroBoy İşletmeler : Küçük boy işletmeler için belirlenen eşik değerlerin altında kalan işletmelerdir.

 

Dökümanlar

KUMI FRS 2022 Surumu_KGK
İndir
Managing Director

Mert Yaya alanında 12 yılı aşkın deneyime sahip bir denetim ve muhasebe uzmanıdır. EY ve Deloitte gibi üst düzey firmalarda çalışmış ve çeşitli denetim, raporlama ve risk danışmanlığı projelerine liderlik etmiş ve yönetmiştir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesidir ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan çeşitli sertifikalara sahiptir. Yeni muhasebe standartlarına uyum, GAAP dönüşümleri ve finansal tablo hazırlama konularında uzmanlığa sahip olan Mert Yaya  ayrıca müşterilere ve personele eğitimler vermiştir.