Mevzuata Dair

Denetime Tabi Olma Kriterlerinin Hesaplanması Hk. Bilgilendirme

I. GİRİŞ:

12.03.2013 Tarih 28585 sayılı Resmi Gazete’ de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Kurul Kararı ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlere dair alınan kararın usul ve esasları belirlenmiş ve kuşkuların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Bu çalışmada, söz konusu kararlar doğrultusunda şirketler ile bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin bağımsız denetim kapsamında olup olmadıklarının değerlendirilmesindeki ölçütler açıklanacaktır.

II. KAPSAM:

Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı ilk olarak

  1. 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı karar ile belirlenmiş sonrasında sırasıyla
  2. 14 Mart 2014 tarihli 2014/5973,
  3. 1 Şubat 2015 tarihli 2014/7149
  4. 19 Mart 2016 tarihli 2016/8549,
  5. 26 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11597
  6. Son olarak 30 Kasım 2022 tarihli ve 2022/32029 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” da tanımlanan eşik değerleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşanlar şirketlerin bağımsız denetime tabi olacakları belirlenmiştir.
  1. Aktif toplamı 75 Milyon ve üstü Türk Lirası (Daha önce 35 Milyon TL ve üstü şeklindeydi)
  2. Yıllık net satış hasılatı 150 Milyon ve üstü Türk Lirası (Daha önce 70 Milyon TL ve üstü şeklindeydi)
  3. Çalışan sayısı 150 ve üstü (Daha önce 175 ve üstü şeklindeydi)

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında, var ise şirketin bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının birlikte dikkate alınacaktır.

Denetime tabi şirketler belirlenirken, şirketler ile bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan son iki hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu dikkate alınır.

Bağlı ortaklık ve iştirak kavramları, denetime tabi olunup olunmadığının belirlenmesinde esas alınan ve yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırlanmış finansal tablolardaki anlamlarıyla dikkate alınır.

Yurtdışında bulunan bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, varsa denetimden geçmiş uluslararası muhasebe standartlarına uygun finansal tabloları, olmaması halinde tabi oldukları mevzuat uyarınca hazırladıkları finansal tabloları dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca denetime tabi olma şartlarını taşımayan bir şirket, sadece ana ortaklığının, bağlı ortaklığının veya iştirakinin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında denetime tabi olması nedeniyle denetime tabi olmaz. Bu durum, topluluk denetçisinin konsolide finansal tabloların denetimine ilişkin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye Denetim Standartları çerçevesindeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla ölçütlerin sağlanması ve denetime tabi olma durumu gösterilmiştir:

DönemleriAktif toplamı (35 milyon TL veya üzeri)Yıllık Net Satış Hasılatı (80 milyon TL veya üzeri)Çalışan sayısı (200 veya üzeri)Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu?Denetime tabi midir?
01.01-31.12.2015EvetHayırHayırSağlamıyorReferans yıl
01.01-31.12.2016EvetEvetHayırSağlıyorReferans yıl
01.01-31.12.2017EvetHayırEvetSağlıyorTabi değildir
01.01-31.12.2018HayırHayırEvetSağlamıyorTabidir
01.01-31.12.2019HayırHayırEvetSağlamıyorTabidir
01.01-31.12.2020EvetHayırEvetSağlıyorTabi değildir

III. AKTİF TOPLAM VE YILLIK NET SATIŞ HASILATININ HESAPLANMASI

Bağlı ortaklıkları veya iştirakleri bulunan şirketlerin “Aktif Toplamı” ve “Yıllık Net Satış Hasılatı” tutarının hesabında aşağıdaki işlemler yapılacaktır:

a) “Aktif Toplamı”nda; şirketin kendi aktif toplamından, bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin kayıtlı değerleri çıkarılır. Bulunan tutara, bağlı ortaklıklarının aktif toplamının tamamı ve iştiraklerinin aktif toplamından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmı eklenir.

b) “Yıllık Net Satış Hasılatı”nda; şirketin kendi yıllık net satış hasılatına, bağlı ortaklıklarının yıllık net satış hasılatının tamamı, iştiraklerinin yıllık net satış hasılatından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmı eklenir.

c) Bu işlemler yapılırken; grup içi işlemlerden doğan varlık, borç, gelir ve giderlerden, bağlı ortaklıklarla olanların tamamı, şirketin ve bağlı ortaklıkların doğrudan iştirakleriyle olanlarının ise hisselerine düşen payı elimine edilir. Grup içi işlemlerin kısmen veya tamamen elimine edilmesi ihtiyaridir.

Şirketlerin bağlı ortaklıkları aracılığıyla dolaylı olarak sahip oldukları bağlı ortaklıklar ve iştirakler de şirketin bağlı ortaklığı ve iştiraki olarak değerlendirilir.

Örneğin; A Şirketinin B Şirketinde %70, B Şirketinin ise C ve D Şirketlerinde sırasıyla %60 ve %15 oranlarında oy hakkına sahip olduğu durumda, A Şirketi aktif toplamını ve yıllık net satış hasılatını hesaplarken, C Şirketini bağlı ortaklığı, D Şirketini de %15 oranında oy hakkına sahip olduğu iştiraki olarak değerlendirir.

Şirketlerin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin sahip olduğu bağlı ortaklıklar ve iştirakler, ilgili iştirakin finansal tablolarındaki değerleri üzerinden dikkate alınır. Bu sebeple, şirketin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri eliminasyon işlemlerine dahil edilmez.

Örneğin; A Şirketinin B Şirketinde %40, B Şirketinin ise C ve D Şirketlerinde sırasıyla %60 ve %15 oranlarında oy hakkına sahip olduğu durumda, A Şirketi aktif toplamını ve yıllık net satış hasılatını hesaplarken, sadece B Şirketini iştiraki olarak değerlendirir. C ve D Şirketlerinin aktif toplamını ve yıllık net satış hasılatını dikkate almaz. Dolayısıyla, C ve D Şirketlerinin A ve B Şirketleriyle gerçekleştirdiği işlemler eliminasyona dahil edilmez.

Şirketin yurtdışındaki bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin aktif toplamları ve yıllık net satış hasılatı da hesaplamaya dahil edilmelidir.

Denetime tabi olan şirketler, finansal tablolarını 6102 sayılı Kanun ve Türkiye Muhasebe Standartları(“TMS”)’na göre hazırlar. Bu şirketler daha sonraki hesap dönemlerinde denetim kapsamında olup olmadıklarını değerlendirirken, aktif toplamının ve yıllık net satış hasılatının hesabında 6102 sayılı Kanun ve TMS’ye göre hazırladıkları finansal tabloları dikkate alır. Bu durumda, bağlı ortaklık ve iştirak kavramları 6102 sayılı Kanun ve TMS’deki anlamlarıyla dikkate alınır.

IV. ÇALIŞAN SAYISININ HESAPLANMASI

Şirketin çalışan sayısının belirlenmesinde, ilgili dönemler için muhtasar beyannamede bildirilen aylık toplam çalışan sayısının yıllık ortalaması dikkate alınır. Söz konusu yıllık ortalama, aylar itibarıyla aylık çalışan sayılarının toplamının on ikiye bölünmesiyle elde edilir. Çıraklık ve mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında şirkette mesleki eğitim gören çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısının hesabında dikkate alınmaz.

Ortalama çalışan sayısının belirlenmesinde, ana ortaklığın ve bağlı ortaklıkların ilgili dönemler için muhtasar beyannamede bildirilen aylık toplam çalışan sayısının yıllık ortalaması, iştiraklerin çalışan sayısı ise şirketin iştirakteki hissesi oranında ilgili dönemler için muhtasar beyannamede bildirilen aylık toplam çalışan sayısının yıllık ortalaması dikkate alınacaktır.

Örneğin, aşağıda aylık çalışan sayıları belirtilen, bağlı ortaklığı B Şirketi ve %20 iştiraki C Şirketi olan A Şirketinin ilgili hesap dönemine ilişkin ortalama çalışan sayısı şu şekilde hesaplanır:

Örneğin, B Şirketi A Şirketinin bağlı ortaklığı olup A Şirketinin C Şirketinde %20 oranında iştiraki vardır. Söz konusu şirketlerin aylık çalışan sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

AylarA ŞirketiB ŞirketiC Şirketi
Ocak300170180
Şubat305180170
Mart310185145
Nisan305195150
Mayıs300185150
Haziran295180160
Temmuz290170160
Ağustos285135160
Eylül290140170
Ekim310165180
Kasım310165180
Aralık300170140
Toplam3.6002.0401.945
Yıllık ortalama (Toplam/12)300170162,08

Yukarıdaki tabloda, şirketler itibarıyla yıllık çalışan sayısı ve ortalama çalışan sayısı hesaplanmıştır. Buna göre, A Şirketinin yıllık ortalama çalışan sayısı hesaplanırken; A ve B Şirketlerinin yıllık ortalama çalışan sayılarının tamamı ile C Şirketinin yıllık ortalama çalışan sayısının sadece %20’si toplanır. Dolayısıyla, A Şirketi için toplam yıllık ortalama çalışan sayısı (300+170+(162,08 x%20))= 502,42’dir.

Şirketin yurtdışındaki bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin çalışan sayıları da hesaplamaya dahil edilmelidir.

V. BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerini üstlenen şirketler açısından aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı aşağıdaki gibi tespit edilir:

a) Aktif toplamının hesabında, Tekdüzen Hesap Planında yer alan “170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesapları dikkate alınmaz.

b) Yıllık net satış hasılatının hesabında, Tekdüzen Hesap Planında yer alan “350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesaplarına sadece ilgili dönemde kaydedilen tutarlar yıllık net satış hasılatına eklenir.

c) İşin bitiminde Tekdüzen Hesap Planında yer alan 350-358 nolu hesaplardan ilgili dönem gelir tablosuna aktarılan kısımlar yıllık net satış hasılatının hesabında dikkate alınmaz.

KAYNAKLAR

1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28.02.2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/05] Sayılı Kararı

2. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Dökümanlar

30 Kasım 2022 Tarih ve 32029 Numaralı Bakanlar Kurulu Kararı
İndir
Managing Director

Mert Yaya alanında 12 yılı aşkın deneyime sahip bir denetim ve muhasebe uzmanıdır. EY ve Deloitte gibi üst düzey firmalarda çalışmış ve çeşitli denetim, raporlama ve risk danışmanlığı projelerine liderlik etmiş ve yönetmiştir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesidir ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan çeşitli sertifikalara sahiptir. Yeni muhasebe standartlarına uyum, GAAP dönüşümleri ve finansal tablo hazırlama konularında uzmanlığa sahip olan Mert Yaya  ayrıca müşterilere ve personele eğitimler vermiştir.