Finansal Danışmanlık / Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Günümüz koşullarında finansmana erişebilmek kadar erişilen finansmanın koşulları da şirketler için önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Sıkılaşan piyasa koşulları nedeniyle en güçlü durumdaki şirketler bile doğru finansmana erişim konusunda zorluklar yaşayabilmektedir. Bu durum sermaye yapısında en verimli yapıyı kurabilmek için sermaye ve borç konularında profesyonel yardım almayı şirketler için bir ihtiyaç haline getirmiştir.

Kurumsal Finansman Danışmanlığı Faaliyetleri

 • Borç & Sermaye Danışmanlığı
 • Halka Arz Danışmanlığı
 • Finansal Yeniden Yapılandırma
 • Finansal Modelleme ve Analiz

Borç & Sermaye Danışmanlığı

Sermaye edinimi hizmeti, sabit sermayeye yatırım (mülk, işletme ve ekipman), net işletme sermayesini arttırmak veya bir satın almayı finanse etmek gibi belirli şirket hedeflerini gerçekleştirmek isteyen müşterilere yönelik olarak şekillendirilmiştir. Optimal finans yapısının belirlenmesi ve istenilen şartlarda sermaye ediniminde müşterilere yardımcı olmak için farklı varsayımlar üzerinden hassasiyet analizi profesyoneller tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sermaye edinimi hizmeti genellikle aşağıdaki maddeleri içerir:

 • Şirketin şu anki şirket hedeflerini (büyüme, yeni bir markete giriş, bölgesel büyüme) ve/veya hissedar gerekliliklerini (yabancı yatırım ve stratejik partnerlikler) tanımlamak
 • Şirketin şu anki durumunu analiz etmek (iş değerlendirme, gelecekteki sermaye ihtiyaçları, şu anki sermaye yapısı)
 • Yönetim takımının yönlendirmesi ile iş planı ve pazarlama materyali hazırlanması
 • Uygulama ve dokümantasyon sürecini yönetmek
 • Kilit yatırım noktalarını ve pazarlama stratejisini oluşturmak
 • Potansiyel finansal kuruluşlarla veya stratejik/finansal yatırımcıları belirlemek ve değerlendirmek
 • Son pazarlıkları yönetmek ve işlem dokümanlarının taslağını hazırlamak (dış hukuki danışmanlar ile koordine olarak)
 • Data odasını hazırlamak ve yatırımcılarla durum tespiti süreçlerini gerçekleştirmek
 • Indications of interest ve niyet mektubunu değerlendirmek
 • Yatırımcının istediği şartları yerine getirmek için şirkete yardım etmek

Halka Arz Danışmanlığı

Şirketler, hedefledikleri büyümeyi finanse edebilmek için çoğu zaman önemli miktarda sermayeye ihtiyaç duyar. Bu sermaye ihtiyacı şirket hisselerinin halka arz edilmesi ile karşılanabilir. Bu tarz bir işlem, mevcut hissedarlara yatırımlarının bir bölümünü satmaları için imkan sağlamaktadır.

Halka arz çalışması başlatan şirketlere, aşağıda belirtilen konularda gerek stratejik düzeyde gerekse uygulama safhalarında destek vermekteyiz.

Halka Arz Stratejisinin Geliştirilmesi: Halka arz amacının belirlenmesi, stratejik etkenlerin ve önemli kriterlerin belirlenmesi, şirket değeri tespit çalışmasının tamamlanması kapsamından oluşmaktadır.

Uygulama Planının Hazırlanması: Yönetim ilkelerinin tespiti, gerekli kararların alınması, hukuki işlemlerin tamamlanması, borsanın takibe alınması, sektör ve rakip analizlerinin yapılması, halka arz ve market maker'lık için teknik prosedürün hazırlanması kapsamından oluşmaktadır.

Halka Arza Uygun Yeniden Yapılanma: Şirketin "ortaklık yapısının, iştiraklerinin, organizasyon yapısının ve özellikle mali departmanlar başta olmak üzere insan kaynağı profilinin, şirket mali sistemlerinin ve "yönetim yapısının, "dahili murakabe sisteminin, şirket "yönetim prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli ön hazırlıkların yapılması kapsamından oluşmaktadır.

İzahnamelerin Hazırlanmasında Danışmanlık: Halka arza aracılık yapacak konsorsiyum liderinin ve konsorsiyum üyelerinin seçimi, SPK ve BITS’e müracaat hazırlıkları, denetim faaliyetleri, halka arz öncesi başlatılacak olan reklam ve imaj faaliyetleri ile ilgili çalışmalar, konsorsiyum lideri ile "araştırma raporu" (research report) ve "prospektüs - izahname" hazırlık çalışmalarının tamamlanması kapsamından oluşmaktadır.

Stratejik Etkenlerin Gözden Geçirilmesi ve Karar Alınması: Halka arzın başarılı olabilmesi için, "zamanlama", "fiyatlama" ve "dağıtım politikası" gibi stratejik etkenlerin gözden geçirilmesi ve karar verilmesi kapsamından oluşmaktadır.

Bağımsız Denetimin Yapılıp Denetçi Raporlarının Hazırlanması: Halka arz sürecinde finansal tabloların bağımsız denetim yükümlülüğü, Geçmiş 3 yıla ait yıllık finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim ile, gerekmesi durumunda son ara dönem karşılaştırmalı finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması. Halka arz izahnamesinde yer alan proforma finansal bilgilerin ve konulması durumunda kar tahminlerinin uygunluğunun denetimi kapsamından oluşmaktadır.

Halka arz sonrası finansal tabloların bağımsız denetim yükümlülüğü: Düzenli olarak her faaliyet dönemine ait yıllık finansal tabloların bağımsız denetimi ile 6 aylık ara döneme ait karşılaştırmalı finansal tabloların sınırlı bağımsız denetiminin yapılması kapsamından oluşmaktadır.

Halka Arz Aşamaları:

1.Aracı Finansal Kurum Seçimi

Halka arz işlemlerinin yapılabilmesi için şirketlerin belirlemiş oldukları payları öncelikle aracı kurumlara bildirmesi ve aracı kurum ile sözleşme imzalaması gerekir. Türkiye’de bir şirketin halka arz süreci Halka arz işlemlerinde seçilecek olan aracı olan kurumun halka arz işlemini yürütecek yetkiye sahip olması gerekir. Bu nedenle aracı kurum seçimi yaparken halka arz yetkisinin olup olmadığına dikkat edilmelidir.

2.Sermaye Piyasası Kurulu İzni ve Borsa İstanbul Başvurusu

Hisselerini halka açmak isteyen şirketlerin aracı kurum ile sözleşme yapmalarının ardından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sunulan sözleşmeyi imzalamaları gerekir. İmzalanacak olan sözleşmeye göre şirketin çalışmalarını SPK tarafından uygulanacak olan standartlarla uyumlu hale getirmesi gerekir. Ayrıca şirket bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra SPK tarafından denetlenebilir olduğunu da yazılı olarak kabul etmiş sayılır.

Halka arz süreci aşamaları arasında oldukça önemli olan 2. aşama şirketlerin SPK tarafından izin almalarının ardından aracı finansal kurum, şirketin hisselerinin piyasada halka arz edilebilmesi için SPK ve Borsa İstanbul’a başvuru yapması gerekir.

Aracı kurumlar tarafından yapılacak olan bu başvuruda;

Hisselerini halka açacak olan şirkete ait bir izahname hazırlanır.

İzahname üzerinde şirketin hisselerine, almış olduğu izinlere ve hisselerin ne kadara satılacağına dair bilgiler bulunur. Ayrıca şirketin hisselerini hangi nedenden dolayı satışa çıkardığı, şirketin ilerleyişine dair bilgiler ve şirkete dair detaylı bilgiler bulunur.

İzahname aracı kurumun başvurusunu takip eden 5 gün içerisinde halka arz için açılacak şirketler adı altında oluşturulan taslaklarda görülebilir. Hisse alımı yapacak olan yatırımcılar buradaki taslak izahnameleri inceleyerek genel olarak hisseyi alıp almayacaklarına dair bir karara ulaşabilmektedir.

3. Şirket Değerlendirilme Süreci

Halka arz talebinde bulunan şirketler adına aracı finansal kurum tarafından SPK ve Borsa İstanbul’a yapılan başvurular değerlendirmeye alınır. Bu süreç içerisinde hisselerini halka açmak isteyen şirketin genel durumu değerlendirilir. Halka arz süreci aşamaları, halka arz edilecek olan hisselerin mevzuatlara uygun olup olmadığı, talep edilen hisse tutarlarının piyasaya uygunluğu gibi konular değerlendirmeye alınır. Finansal tabloların incelenmesi ve hukuki değerlendirmelerin yapılmasından sonra şirketler ile ilgili genel bir sonuca varılır.

4. Halka Arz Başvurusunun Onaylanması

SPK ve Borsa İstanbul için şirketler adına yapılan başvurular incelenir. Yapılan incelemeler sonucunda hisselerin halka arz edilmesinde herhangi bir sorun görülmüyorsa başvurular onaylanacaktır. Şirketlerin halka arz başvurusu onaylandığında hem şirkete ait web sitesi üzerinde hem de aracı finansal kurumun web sitesinde halka arzın onaylandığına dair duyuru görünecektir.

5. Hisselerin Halka Arzı ve Taleplerin Toplanması

SPK ve Borsa İstanbul onayının ardından aracı finansal kurum şirkete ait olan hisseleri izahnamede belirtilen esaslara göre halka arz etmeye başlar. Aracı kurumlara ek olarak halka arzda talep toplayabilmek amacıyla oluşturulan konsorsiyumdan da yardım alınabilir. Hisse alımı yapacak olan kişiler ise şirketin genel durumu ve hisselerin geleceği ile ilgili araştırmalar yaparak hisse alım talebi oluşturur. Yatırımcılar bu taleplerini aracı kurumlar ya da bankalar aracılığı ile şirketlere bildirebilir. Halka arz taleplerinin toplanmasının ardından gerekli değerlendirmeler yapılarak halka arz edilen hisseler belirli düzenlemelere göre satışa çıkarılır.

6.Borsada İşlem Görmeye Başlama

Halka arz süreci sonunda taleplerin toplanmasının ardından borsada işlem süreci başlar. Alınan talepler doğrultusunda satış işlemleri gerçekleştirilir. Kamuyu Aydınlatma Platformu tarafından yapılan duyurular sonrasında şirketin hisseleri borsa üzerinde işlem görmeye açık hale gelir.

7. Halka Arz ve Yatırım

Borsada işlem görmeye hazır hale gelen ve halka arz edilen hisseler, hisse yatırımcıları tarafından değerlendirilir. Olumlu değerlendirmelerde bulunan yatırımcılar halka arz edilen hisseleri alır ve şirketin bir ortağı haline gelirler. Halka arz ile ortak haline gelen yatırımcılar bir süre sonra şirketin yıllık karından temettü alma hakkına da sahip olurlar.

Finansal Yeniden Yapılandırma

Banka ve finansal kuruluşlara borç geri ödemelerinde geçici sorun yaşayan veya sorun yaşaması muhtemel görülen ticari kredi borçlularının alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan sağlamaktır.

Nakit Akımı Analizi

Sıkıntılı finansal durumlarda, bir şirket için ilk adım, kısa vadeli nakit durumu ve tahmininin değerlendirilmesidir (genellikle 13 veya 17 haftalık projeksiyonlar gerçekleştirilmektedir). Bu temelde ve paydaşların konumunun analizi, sonraki adımlar konusunda fikir birliğine varılacaktır. Nakit üretme önlemlerinin hazırlanmasına da yardımcı oluyoruz.

Bağımsız İş İnceleme

Borç verenler ve yatırımcılar için iş incelemesi gerçekleştirerek mevcut ve gerekli bilgiler arasındaki boşlukları kapatıyoruz. İşin kapsamı bireysel durum tarafından tanımlanır ve strateji incelemesi, yönetim değerlendirmesi, geçmiş finansal performans ve pozisyon analizi, iş planı incelemesi, yeniden yapılandırma seçeneklerinin ve önlemlerinin değerlendirilmesini içerebilir.

Paydaş Müzakereleri

Yönetimin mevcut borç verenler ve diğer paydaşlarla olan görüşmelerini destekliyoruz ve yeni borç veya borç finansmanı yaratma konusundaki tavsiyelerimizi aktarıyoruz.

 1. Şirketler için finansal yeniden yapılandırma hizmeti aşağıdaki aktiviteleri içerebilir:
 2. Yeniden yapılandırmada beklenti ve ihtiyaçların belirlenmesi
 3. Optimal sermaye yapısının belirlenmesi
 4. Alternatif yeniden yapılandırma senaryolarının yapılandırılması, değerlendirilmesi ve modellenmesi
 5. İş planın ve finansal modelin hazırlanması
 6. Sözleşmelerin ve diğer resmi belgelerin hazırlanma sürecinde destek  

Finansal Modelleme ve Analiz

Üst yönetim, verdikleri iş kararlarında hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak için mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde analiz etmek için baskı altındadır. Finansal modelleme çözümlerimizle işletme kararlarını desteklemek için inşa edilir.

İyi finansal modeller, stratejik kararların finansal etkisini keşfetmenize ve iş planınızı veya yatırım kararınızı desteklemenize olanak sağlayan, anlayışlı bilgiler sağlar. Seamark, kararınızı alma aracı olarak Finansal Modelinizin etkisini maksimize ederek projenize değer katabilir. İnşa ettiğimiz finansal modelimiz muhasebe ve vergi açısından uygun bir değerlendirme ile de desteklenmektedir. Finansal modelleri tasarlamanıza, oluşturmanıza ve / veya gözden geçirmenize ve farklı finansal veya ticari varsayımların nakit pozisyon, kar, vergi ve finansman yapısı üzerindeki etkisini anlamanıza yardımcı olmak için farklı ve esnek şekillerde çalışıyoruz.

Excel sayfalarında yaygın hatalar buluyoruz ve aşağıdaki ilkelere dayanarak finansal modellerimizi oluşturuyoruz:

 • Anlaşılır
 • Esnek
 • Sunulabilir

Aşağıda yer alan örnek durumlarda müşterilerimiz bizden ihtiyaçlarını karşılamak adına sıfırdan bir finansal model oluşturmamızı arz edebiliyorlar:

 • Bütçe Yönetimi ve Tahminleme
 • Nakit ve İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Ürün ve Müşteri Karlılığı
 • Nakit Akışı Tahmini
 • Fiyatlandırma
 • Yönetim ve Yönetim Kurulu Raporlaması

Örnek amaçlı, finansal modelleme projelerinde uyguladığımız bir yaklaşım:

 • Değer Yaratan Faktörlerin Belirlenmesi
 • Farklı Senaryoların Etkisinin Belirlenmesi
 • Senaryoların ve Değer Yaratan Faktörlerin Üzerinde Stres Testi Uygulanması
 • Hissedar ve Piyasa Gereksinimlerini Karşılayacak Çıktının Oluşturulması
MAKALELER