Yönetim Danışmanlığı / Kurumsal Performans Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Performans Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Performans Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal performans yönetimi, şirketin performansını iyileştirmek için, performans göstergelerinden, metotlardan, çalışanlardan ve teknolojiden faydalanan bir sistemdir. KPY ile süreç bazlı belirlenen kurumsal hedeflerin organizasyonun en altında bulunan çalışana kadar yansıması sağlanır. Biliyorsunuz ki birçok şirket kurumsal hedefler belirlemekte fakat bunu çalışanlara yansıtamamaktadır.

Kurumsal Performans Yönetimi'nin dünyada uygulanan 3 ana yöntemi vardır.

1. Balanced Scorecard ( Kurumsal Karne )

1990 yılında ilk adımları atılan teknik Kaplan ve Norton tarafından 1992 yılında Harvard Business Review’de yayınlanan makale ile ortaya çıkmıştır. Kurumsal Karne (Balanced Scorecard (BSC)), kurum vizyonunu ve stratejilerini operasyonlara dönüştüren bir yaklaşımdır.

Stratejiler hedeflere, hedefler de perspektiflere dönüştürülmektedir. Uzun dönemli stratejileri geliştirmek için sadece finansal göstergelerin değil aynı zamanda finansal olmayan göstergelerin de kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda kurumsal karne, dört perspektiften oluşmaktadır. Bunlar Finansal, müşteri, iç süreçler ve öğrenme ve gelişim perspektifleridir.

2. Anahtar Performans Göstergeleri ( KPI)

Anahtar performans göstergesinin (KPI), şirketinizin performansını ve bu sürecin ve çalışanların nasıl başarılı olup olmadıklarını gözlemlemenin bir yoludur. Hedeflere giden yolda başarılı olmanın en önemli noktalarından biri KPI'ları özelleştirerek doğru bir şekilde belirlemektir. Özelleştirme ile kastedilen, departman KPI'ları arasında farklılıklar olması gerektiğidir. Örneğin, bir pazarlama departmanı ve üretim departmanının işleyişi, çalışanlar ve yöntemler farklı olduğu için farklı KPI'lar belirlenmelidir. KPI'lar aynı departmanda bile farklı seviyelerde olmalıdır. Kısacası, KPI'lar başarı sürecinde izlenen yolu gözlemlememize yardımcı olur.

3. Hedef ve Anahtar Sonuçlar (OKR)

OKR (Hedef ve Anahtar Sonuçlar ) özellikle çevik (agile) şirketlerde geçerli olan yenilikçi bir yönetim sistemidir. Hedefler (Objectives) ve Anahtar Sonuçlar (Key Results) takip edildiği bir metodolojidir.

Intel kurucu ortağı Andy Grove tarafından icat edilen ve Google’a 1999 yılında John Doerr tarafından tanıtılan bir yönetim sistemidir. Günümüzde Twitter, Linkedin, Facebook, Oracle gibi kuruluşlar, hedeflerini tanımlamak, işletme, ekip veya iş gücü düzeyinde uyum sağlamak, ilerlemeyi gözlemlemek ve kuruluş genelinde hedeflerini belirlemek için OKR yazılımını kullanmaktadır.

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR), şirketin hedeflerini her çalışanın hedefleriyle birleştiren ve uzun vadede net bir odak noktası oluşturan yönetim sistemidir. OKR’ler şirketin gelişimi için itici güç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu, birçok açıdan somut sonuçlar üreten bir yaklaşımdır. Çünkü hem şirkete hem de çalışanlara hedeflerine ulaşmak için motivasyon sağlar. Ayrıca OKR yaklaşımı, ilerlemelerini ölçülebilir sonuçlarla izleme fırsatı sunar.

Kurumsal Performans nedir ?

Kurumsal Performans , bir kurumun veya şirketin koyulan hedeflere kıyasla nasıl bir performans gösterdiğini izleme ve analiz etme sürecine verilen isimdir.

Kurumsal Performans Yönetimi yaklaşımı 4 boyut altında incelenir.

 1. Finansal Boyut
 2. Süreç Boyutu
 3. Çalışan Boyutu
 4. Müşteri Boyutu Kurumsal Performans Yönetimi

Vizyon & Misyon

Kurum Ana Stratejisi

Gelecekte nasıl bir yapıya sahip olmak istiyoruz ve hedeflerimiz nelerdir?

Bölüm & Birim Operasyonel Planları

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde birimlere düşen görevler nelerdir?

Takım & Birey Hedefleri

Belirlenen görevleri bölüm ve bireysel olarak nasıl bölebiliriz?

Göstergeler

 • Kurum Temel Performans Göstergeleri
 • Kurumsal Performans Göstergeleri
 • Bölüm & Birim Temel Performans Göstergeleri
 • Takım & Birey Temel Performans Göstergeleri

Kurumsal Performans Gösterge Niteliği

 • Finansal
 • Kalite
 • Verimlilik
 • Zaman
 • Etkinlik

Hedef ( SMART ) ile Kurumsal Performans Bakış Açısı

 • Özgün
 • Ölçülebilir
 • Ulaşılabilir
 • İlişkili
 • Zaman Sınırlı

Kurumsal Performans Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Kurumsal performans düzenli olarak raporlanmalıdır.

Kurumsal performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda firmanın iyileştirmesi gereken yönler belirlenmeli ve iyileştirme projeleri yapılmalıdır.

Performans finansal, operasyonel, müşteri ve çalışanlar ile ilgili ölçütler kullanılarak ölçülmeli, hedeflenen performans ölçütleri ile karşılaştırılmalı ve raporlanmalıdır.

İyi uygulama örnekleri kapsamında; firmada uygulanan kurumsal performans yönetimi birim performans yönetimi ile ilişkilendirilmelidir.

Mevcut durum analizi ve SWOT (GZFT) analizi raporları neticesinde firmanın geliştirmesi gereken yönlerini, değerlendirmesi gereken fırsatlarını ortaya çıkarılır ve çeşitli stratejiler oluşturarak konsolide edilmiş raporu firmanın yönetim kadrosuna sunulur. Firmanın vizyonu ile uyumlu olarak kurumsallaşmasına katkıda bulunacak amaçları, hedef ve faaliyet/projelerinin belirlenmesi için firmanın tercihi ile ya departman bazlı hedef toplantıları ya da hedef çalıştayı organize ederiz. Bu çalışmalarla amaç, hedef ve faaliyetler tespit eder, faaliyetler/projeler için firma yönetim kadrosu ile birlikte sorumlu departmanları atanır.

Çalışma sonucunda ortaya çıkan amacı, hedefi ve faaliyetler/projeleri kayıt altına alarak firmanın yönetim kadrosuna iletilir. Kesinleşen amaç, hedef ve faaliyetler/projeler için hedefler bazında performans göstergelerinin sorumlu departmanlar tarafından belirlenmesini sağlanır. Böylece firmanın departman bazında kurumsallık düzeyinin artması için gerekli olan amaç, hedef, faaliyet/projeler belirlenmiş olur.

Belirlenen hedefleri Kaplan ve Norton tarafından geliştirilen Balanced Scorecard (BSC) veya bir diğer adıyla kurumsal karne uygulaması ile 4 boyuta ayrıştırılır. Bunlar;

 • Finansal Boyut
 • Müşteri Boyutu
 • İçsel Süreçler Boyutu
 • Öğrenme ve Gelişim Boyutu

Hedefler, temasıyla ilişkili olarak ilgili boyutun içerisinde yer almaktadır. Performans göstergelerinin ölçülmesinde, göstergeler bazında her bir boyutun belirli bir ağırlığı vardır. Boyutları oluşturan her bir kümenin, boyut puanında ağırlığı bulunmaktadır. Kümeleri oluşturan her bir anahtar başarı göstergesinin de küme puanında bir ağırlığı vardır.

Kurumsal Performans Yönetim Sistemi Tasarımı

 • Kurumsal Performans ölçümü metodolojisinin tasarlanması (yetkinlik, hedef, yetkinlik + hedef vb.)
 • Kurumsal Karne Yapısının kurgulanması
 • Kurumsal Karne Sisteminin Bileşenlerin oluşturulması
 • Kurumsal Performans değerlendirme kriterlerinin neler olduğunun tespitinin yapılması
 • Şirket stratejisi ile bağlantı noktalarının tasarlanması, şirket stratejisi ile bölüm hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi
 • Kurumsal performans yapısının tasarlanması
 • Kurumsal Performans yönetimi sürecine ilişkin zaman planlanması tasarımı
 • Kurumsal Yetkinlik modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasına geçilmesi
 • Eğitim ihtiyaç analizi ve gelişim planlama ile bağlantılı süreçlerin tasarlanması
 • Tasarlanan yapılara ilişkin eğitimlerin verilmesi

Çıktılar

 • Şirket stratejisi ile uyumlu Kurumsal Performans Modeli
 • Güncellenmiş hedefler ve KPI’lar
 • Anahtar Performans Göstergeleri Tablosu
 • Kurumsal Karne süreci tasarımı
 • Performans yönetimi süreci takvimi
MAKALELER